>> Privacyreglement
 
Om opdrachten naar behoren te kunnen uitvoeren beschikken de begeleiders van Selexions per definitie over informatie van klanten die vertrouwelijk van aard is. Hierdoor heeft Selexions op zich en alle begeleiders die Selexions inzet een geheimhoudingsplicht.
Selexions hanteert dientengevolge de volgende regels in deze:
  • Selexions verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie waarvan zij bij de uitvoering van een opdracht c.q. overeenkomst kennis neemt en waarvan vaststaat dat deze vertrouwelijk van aard is, dan wel waarvan zij de vertrouwelijkheid in redelijkheid behoort te onderkennen. Anders gesteld: Selexions behandelt alle informatie over individuele klanten die zij ten behoeve van de uitvoering van een opdracht c.q. overeenkomst ontvangt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.
  • Selexions verplicht personen waarvan zij zich bij de uitvoering van een opdracht c.q. overeenkomst bedient een gelijke geheimhoudingsplicht te hanteren. Anders gesteld: Selexions draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsplicht door haar personeel en door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.
  • In geval van, binnen de opdracht c.q. overeenkomst overeengekomen of noodzakelijke overdracht van klanten aan derden, dan wel van derden aan Selexions , zal Selexions met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens, voorafgaand aan een eventuele overdracht, hiervoor immer schriftelijk toestemming (laten) vragen aan betreffende klant.
  • Voor iedere klant van Selexions is een exemplaar van het onderhavige reglement beschikbaar. Tevens is het reglement te lezen op de website van Selexions .
  • De door de opdrachtgever verstrekte gegevens over klanten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens worden behandeld met in acht neming van hetgeen in deze wet en het SUWI-wet is bepaald.
  • De gegevens verstrekt door de opdrachtgever zijn slechts bestemd voor het doel waarvoor zij zijn overgedragen.
  • Selexions houdt alle informatie over klanten overgedragen door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim en draagt zorg dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.
  • Selexions draagt er zorg voor dat alle schriftelijke informatie die in het kader van een traject is verzameld aan het einde van het traject wordt vernietigd dan wel aan de klant wordt teruggegeven.
  • Selexions houdt zich aan de bepalingen in haar privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft gelden.

 Vorige pagina