27 december 2019
Jaarboek Tijdschrift voor sociale vraagstukken: Nieuwe zekerheden in onzekere tijden (Bron: Flexwork Research)

Jaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken: Nieuwe zekerheden in onzekere tijden
 
Het gaat goed met Nederland en de Nederlanders.  Al jaren horen we bij de gelukkigste landen ter wereld. Waarom zijn we dan toch zo somber en onzeker? Over ons werk, over onderwijs dat geen garanties meer geeft, over het verlies van onze cultuur? Wat is er precies aan de hand? En belangrijker: zijn er ook remedies? Ofwel, zien we ook nieuwe zekerheden in deze onzekere tijden?
 
In dit jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken leggen 17 auteurs de onzekerheid bloot en zoeken zij naar nieuwe zekerheden. Wat kan er beter en anders dan de aloude verzorgingsstaat? Kunnen onderwijs en arbeidsmarkt meer houvast bieden? Zien we nieuwe vormen van solidariteit?

 

https://webwinkel.movisie.nl/webwinkel/nieuwe-zekerheden-in-onzekere-tijden/61027473

27 december 2019
Lagere productiviteit door groei zelfstandigen (Bron: Flexwork Research)

Lagere productiviteit door groei zelfstandigen
 
Heeft de opkomst van de zelfstandige de groei van de productiviteit gedrukt? Om deze vraag te beantwoorden wordt in dit artikel niet gekeken naar de productiviteit van zelfstandigen zelf, maar naar die van de bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn. Op deze manier wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat hoewel zelfstandigen gemiddeld minder productief zijn, zij op macro-niveau toch de productiviteit zouden kunnen stimuleren. Voor flexwerknemers wordt dezelfde samenhang onderzocht.
 
Er is een significant negatief verband tussen het aandeel gewerkte uren door zelfstandigen en de productiviteitsgroei per bedrijfstak: hoe groter het aandeel zelfstandigen in een bedrijfstak, hoe lager de productiviteitsgroei.

19 december 2019
Wijziging voor u als inlener van uitzendkrachten. Ingaande 01-01-2020

Geachte relatie,

 

In het kader van de nieuwe WAB wetgeving, die 01-01-2020 in gaat, veranderen er vanuit overheidswege een aantal zaken wanneer u als inlener gebruik maakt van inleenkrachten. De overheid heeft met deze wet tot doel het verschil tussen inleencontracten en vaste contracten kleiner te maken.

 

Wij zullen nu een drietal belangrijke wijzigingen bespreken die van toepassing zijn wanneer u uitzendkrachten inleent:

 

Wijziging 1: Per werkdag dat u een uitzendkracht inleent dient u deze minimaal 3 uur in te zetten.  Ook als u de uitzendkracht minder dan 3 uren inzet dient u 3 uur voor deze werkdag aan de uitzendorganisatie te betalen (en deze aan de uitzendkracht). Vóór 01-01-2020 gold dit aantal minimum uren niet. Mogelijk zet u nooit uitzendkrachten in korter dan 3 uur per werkdag, dan heeft deze wijziging in de praktijk ook verder geen gevolgen voor u als inlener.

 

Wijziging 2: Kosteloos annuleren van een uitzendkracht die u wilt inzetten is niet meer in alle gevallen mogelijk. Wordt er afgesproken dat u een uitzendkracht gaat inzetten, dan is kosteloos annuleren  alleen mogelijk indien u meer dan 4 dagen vóór de afgesproken inzet annuleert. Annuleert u binnen 4 dagen voorafgaand aan de startdatum, dan dient u alsnog 3 uur aan het uitzendbureau te betalen (en deze aan de uitzendkracht). Vóór 01-01-2020 gold dat u in alle gevallen kosteloos kon annuleren. Mogelijk annuleert u, eenmaal afgesproken, nooit uitzendkrachten. Dan heeft deze wijziging in de praktijk ook verder geen gevolgen voor u als inlener.

 

Wijziging 3: De uurtarieven zullen vanwege andere wijzigingen, die te maken hebben met meer rechten voor een uitzendkracht voortvloeiend uit de nieuwe WAB wetgeving, voor u als inlener stijgen. Wat dit precies betekent voor u als inlener met lopende uitzendkrachten, wordt pas bekend op het moment dat de nieuwe premiepercentages bij het uitzendbureau bekend zijn. Dit zal vóór 01-01-2020 het geval zijn.

12 december 2019
Wijziging algemene voorwaarden Selexions per 01-01-2020

Conform de nieuwe WAD wetgeving wordt er ingaande 01-01-2020 per inzet van deze flexwerker minimaal 3 uur à het geldende uurtarief aan u als opdrachtgever gefactureerd. Conform dezelfde wetgeving wordt er, in geval u als opdrachtgever binnen 4 dagen voorafgaand aan de afgesproken startdatum de inleen annuleert, 3 uur à het geldende uurtarief in rekening gebracht.

11 december 2019
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024 (Bron: Maastricht University - Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Maastricht)

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024
Ondanks de verwachte afvlakking van de economische groei worden er in de komende zes jaar meer dan 2 miljoen baanopeningen verwacht. Dit zorgt over het algemeen voor goede baankansen voor gediplomeerden die de arbeidsmarkt in zullen stromen. Bachelors en masters hebben tot 2024 de beste kansen op werk. De huidige knelpunten die werkgevers ervaren bij het werven van personeel in de techniek, zorg en onderwijs zullen naar verwachting de komende jaren op alle functieniveaus aanhouden. De huidige slechte baankansen voor mbo’ers uit economisch-administratieve richtingen zullen de komende zes jaar niet verbeteren.

Over de periode van 2003 tot en met 2017 is een stijging te zien van het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie. Deze stijging is met name zichtbaar onder jongeren. Van 2003 tot 2019 is het aandeel jongeren met een flexibel contract toegenomen van 42% naar 68%. Ook tijdens de periode van economische groei van de afgelopen jaren bleef het percentage jongeren met een flexibele arbeidsrelatie toenemen. Flexibilisering van de arbeidsmarkt lijkt voor bedrijven in tijden van economische tegenslag een middel om de bedrijfsomvang makkelijk aan te passen door het aanbieden van flexibele arbeidscontracten. Voor jongeren lijkt dit echter een structurele trend die minder sterk samenhangt met de conjuncturele cyclus van de economie.

14 november 2019
Werkloosheid voor het eerst sinds 5,5 jaar gestegen. (Bron: RTL nieuws/ ANP)

Werkloosheid voor het eerst sinds 5,5 jaar gestegen
 
Archiefbeeld.Beeld © ANP
 
De werkloosheid is het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds 5,5 jaar gestegen: het derde kwartaal van dit jaar waren 319.000 mensen werkloos. Opvallend is dat veel bedrijven nog steeds moeite hebben om geschikt personeel te vinden.
 
 
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Het aantal werklozen nam met 14.000 toe ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.
 
Miniatuurvoorbeeld Lees ook:
Begeleiding naar nieuwe baan weinig effectief voor ouderen: 'Beeldvorming is te negatief'
Toch hebben bedrijven nog steeds moeite om geschikt personeel te vinden. Het aantal openstaande vacatures steeg namelijk met 4000 naar 288.000.
 
Recordaantal vacatures vervuld
Hoewel de werkloosheid is toegenomen, werden in dit kwartaal ook veel openstaande vacatures vervuld. Volgens het CBS werden zelfs nooit eerder in drie maanden tijd zoveel vacatures vervuld: 312.000 mensen vonden dit kwartaal een (nieuwe) baan.
 
Vooral in de handel, het vervoer en de horeca groeide het aantal banen. Bij uitzendbureaus was er minder werk.
 
Langdurige werkloosheid
Het aantal langdurige werklozen, die al langer dan een jaar op zoek zijn naar een baan, nam af. Er zijn in Nederland nu nog 82.000 langdurige werklozen, dat waren er een kwartaal eerder nog 110.000. Tot die groep behoren vooral veel 45-plussers.

12 november 2019
De waarde van werk staat in Nederland onder druk (Bron: AIAS-HSI Universiteit Amsterdam)

De waarde van werk staat in Nederland onder druk


De arbeidsmarkt verandert snel. Het aantal flexibele banen en zzp’ers is sterk toegenomen. Inmiddels werkt de helft van de werkenden in deeltijd. Vrouwen hebben in de afgelopen decennia een indrukwekkende opmars op de arbeidsmarkt gemaakt. Door technologische ontwikkelingen en globalisering verdwijnen veel banen en zelfs hele beroepen, maar komen er ook weer nieuwe banen en beroepen bij. De kloof tussen de veelverdieners en de werkende armen wordt steeds groter.

Betekent dit nu ook dat de opvattingen over en de waardering van het werk veranderen? Hechten mensen tegenwoordig minder aan zekerheid in werk dan vroeger? Geeft de groei van het aantal zzp’ers uitdrukking aan een groeiende behoefte aan autonomie en zelfstandigheid, ook als dit ten koste gaat van de werkzekerheid? Staan millennials heel anders tegenover werk dan de babyboomers? Hechten vrouwen nog steeds vaker waarde aan leuk en zinvol werk en mannen aan een goed loon en status? Zijn er steeds meer ‘bullshit jobs’ die de werkenden zelf zinloos vinden?

Er lijkt geen sprake van dat Nederlanders in
algemene zin de intrinsieke aspecten van het werk (interessant en nuttig
werk) steeds belangrijker gaan vinden ten koste van de extrinsieke aspecten
(loon en zekerheid). Er is ook geen eenduidige toename (of juist afname) van
de kwaliteit van het werk. Wel kunnen we constateren dat de twee
werkaspecten die Nederlanders het belangrijkst vinden, namelijk zekerheid
en interessant werk, onder druk staan: zowel het aandeel werkenden dat
vindt dat de baan zekerheid biedt als het aandeel dat een interessante baan
20
heeft, is afgenomen. Tegelijkertijd is er geen sprake van, zoals recent wel
wordt beweerd, dat steeds meer werkenden hun werk niet nuttig vinden; het
omgekeerde is juist het geval. Wel blijkt het aandeel werkenden dat zeer of
uitermate tevreden is met haar/zijn huidige baan in Nederland aanzienlijk te
zijn afgenomen.
Als we de ontwikkelingen in Nederland vergelijken met die in een aantal
andere landen - Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden
en de Verenigde Staten – blijkt Nederland in een aantal opzichten negatief af
te steken. Terwijl in die andere landen het percentage van de werkenden dat
zegt een hoog inkomen, een baan die zekerheid biedt, een interessante baan
of een nuttige baan te hebben, fors is toegenomen, is dit in Nederland
minder toegenomen of zelfs afgenomen. Tegelijkertijd zien we ook dat de
tevredenheid met de huidige baan in die andere landen stevig is gegroeid,
maar in Nederland flink is gedaald. Zo bezien staat de waarde van werk in
Nederland, vergeleken met andere landen, wel degelijk onder druk.
Waardoor Nederland zich op deze punten ongunstig onderscheidt van de
andere landen, is moeilijk vast te stellen.

29 oktober 2019
Arbeidsmarkt in kaart (Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP))

Arbeidsmarkt in kaart


In de huidige economisch gunstige tijden kost het meer moeite om personeel te vinden. Een krapper wordende arbeidsmarkt is niet de enige uitdaging waarvoor werkgevers staan. De arbeidsmarkt vergrijst. Om werknemers actief en gezond hun pensioengerechtigde leeftijd te laten halen, is een personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid nodig. Naast krapte kent de arbeidsmarkt een groot onbenut arbeidspotentieel. Vrouwen, ouderen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking zijn in deze groep oververtegenwoordigd. Met een inclusief personeelsbeleid maken zij meer kans op de arbeidsmarkt. 

08 oktober 2019
Onderzoek van onze stagiaire Gill. Doet u als bedrijf ook mee?

Geachte verantwoordelijke van de personeelszaken,

 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze vragenlijst te beantwoorden, het kost niet veel tijd en u zou mij hier enorm mee helpen voor mijn studie.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/V8ZZ2/

 

Alvast bedankt voor uw moeite.

 

Met vriendelijke groeten,

Gill 

 

08 oktober 2019
Onderzoek van onze stagiair Remco. Doet u als bedrijf mee?

Hier de tekst van Remco 

Geachte verantwoordelijke van de ICT binnen uw onderneming,

 

Momenteel ben ik in het kader van mijn opleiding bezig met een onderzoek over zuid-Limburg en de ICT. U zou me heel erg helpen als u de vragenlijst voor dit onderzoek wilt invullen. Het kost u slechts minder dan 5 minuten van uw tijd! het is ook helemaal anoniem.

De link van de Survey is:
https://www.smartsurvey.co.uk/s/J7Q6N/

Alvast heel erg bedankt voor uw tijd en moeite!

 

Met vriendelijke groet,

Remco van het VISTA college

01 oktober 2019
Krapte en personeelsstrategieën in de glastuinbouw (Bron: Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken)

Krapte en personeelsstrategieën in de glastuinbouw
Werkgevers in de glastuinbouw ervaren een groeiende krapte op de arbeidsmarkt doordat er minder Poolse arbeidsmigranten beschikbaar zijn. In dit artikel wordt onderzocht of werkgevers hun personeelsstrategie aanpassen en meer aandacht krijgen voor de belangen van arbeidsmigranten als het lastiger wordt aan personeel te komen. Door middel van interviews onder werkgevers en stakeholders in de groenteglastuinbouw is onderzocht hoe zij de krapte ervaren en hoe zij hierop reageren. Uit de gesprekken blijkt dat een productieproces waarin algemene vaardigheden nodig zijn, samengaat met een personeelsstrategie waarin de nadruk ligt op kostenreductie en inzet van flexibele arbeidskrachten. Dit geldt ook bij een krapper wordende arbeidsmarkt. Er is sprake van een directe relatie tussen het productieproces en de personeelsstrategie. Werkgevers blijven voor de toekomst op dezelfde personeelsstrategie inzetten op het moment dat zij veel arbeidsmigranten in dienst hebben, zij een langdurige relatie hebben opgebouwd met uitzendbureaus, de kosten van de overgang naar een ander productieproces hoog zijn en Nederlandse werknemers een geringe bereidheid hebben om in de sector te werken. Hierdoor is er sprake van padafhankelijkheid. Doordat werkgevers de functie-eisen verlagen is een groter aanbod van Europese arbeidsmigranten beschikbaar gekomen. Dit vermindert de ernst van de krapte op de arbeidsmarkt.

01 oktober 2019
Arbeid in Transitie (Bron: Denkwerk)

Arbeid in Transitie: Hoe mens en Technologie samen kunnen werken
De arbeidsmarkt verandert door de ontwikkeling van technologie: banen veranderen, verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. Deze nieuwe banen vragen om andere vaardigheden: zowel digitale-, als complexe menselijke vaardigheden worden belangrijker. Nieuwe banen zijn goed voor de economie, maar er is een tekort aan werknemers met de juiste vaardigheden.
 
Het ontstaan en verdwijnen van banen door technologie is niet nieuw. Een nabije toekomst met een krimpende potentiële beroepsbevolking wel. Om in deze situatie mee te kunnen groeien met de nieuwe arbeidsvraag, zal Nederland snel moeten investeren in reskilling en upskilling van de beroepsbevolking. Alleen wanneer werkgevers en overheid een context creëren waarin het aanpassingsvermogen van het individu centraal kan staan, kan ons menselijk kapitaal meegroeien richting de toekomst.

19 september 2019
Werkloosheid stijgt, maar dat is geen slecht nieuws (Bron: NOS)

Het aantal werklozen is de afgelopen maanden gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren in augustus 321.000 werklozen, dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking. In mei was de werkloosheid nog 3,3 procent.

Toch lijkt deze stijging geen teken te zijn van een teruglopende economie, zegt het CBS. "Een positieve vorm van werkloosheid", stelt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.

Er zijn namelijk twee manieren waardoor de werkloosheid kan stijgen. Allereerst kan de werkloosheid stijgen doordat mensen hun baan verliezen. Als er meer mensen zijn die hun baan verliezen dan er een baan vinden, is dit een teken van een teruglopende economie.

Daarnaast kan het aantal werklozen stijgen doordat er meer mensen zijn gestart met het zoeken naar een baan en deze niet gelijk vinden. Dit zijn starters of bijvoorbeeld mensen die na een lange tijd thuis zitten weer aan het werk willen.

Krapte

"Meer mensen die gestart zijn met het zoeken van een baan, dat zou een gevolg kunnen zijn van de krapte op de arbeidsmarkt", vertelt Van Mulligen. Doordat er veel vacatures zijn en weinig werklozen, kan het werkaanbod stijgen. Mensen die voorheen niet werkten, zijn dan eerder geneigd om toch aan het werk te gaan. Degene die niet gelijk een baan vinden, vallen onder de groep werklozen.

Er heerst nog steeds een grote krapte op de arbeidsmarkt, stelt Van Mulligen. Een tijd lang daalde de werkloosheid en steeg het aantal vacatures. "De werkloosheid in Nederland is nog steeds erg laag, maar de stijging van het aantal werklozen zou de ergste krapte op de arbeidsmarkt kunnen verhelpen."

18 september 2019
Werkgeversgedrag. Werving en behoud van personeel. (Bron: UWV)

Werkgeversgedrag. Werving en behoud van personeel


Bijna de helft (45%) van de vacatures is moeilijk vervulbaar, blijkt uit een onderzoek onder ruim 2.000 bedrijven. Als vacatures moeilijk te vervullen zijn, gaan werkgevers meestal meer of anders werven. Bijvoorbeeld met behulp van een uitzendbureau. Het aanpassen van arbeidsvoorwaarden of functie-eisen wordt weinig spontaan genoemd.

Een derde van de werkgevers die een of meer vacatures vervuld hebben, neemt iemand aan die niet de juiste opleiding of scholing had. Vaak leren ze de kandidaat dan de vaardigheden tijdens het werk. Een van de vijf bedrijven verwacht dat functies gaan veranderen de komende twee jaar. Het zijn vooral management- en administratieve functies die gaan veranderen naar verwachting van de werkgevers.

04 september 2019
Economische ongelijkheid: een verkenning vanuit de grondslagen van het arbeidsrecht (Bron: Flexwork research)

De groei van de inkomens- en welvaartsongelijkheid – samen ook wel als economische ongelijkheid aangeduid – wordt gezien als een van de grootste hedendaagse maatschappelijke problemen. Redistributie (herverdeling) van middelen, macht en risico’s kan de groei van economische ongelijkheid tegengaan.