01 oktober 2019

Krapte en personeelsstrategieën in de glastuinbouw (Bron: Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken)

Krapte en personeelsstrategieën in de glastuinbouw
Werkgevers in de glastuinbouw ervaren een groeiende krapte op de arbeidsmarkt doordat er minder Poolse arbeidsmigranten beschikbaar zijn. In dit artikel wordt onderzocht of werkgevers hun personeelsstrategie aanpassen en meer aandacht krijgen voor de belangen van arbeidsmigranten als het lastiger wordt aan personeel te komen. Door middel van interviews onder werkgevers en stakeholders in de groenteglastuinbouw is onderzocht hoe zij de krapte ervaren en hoe zij hierop reageren. Uit de gesprekken blijkt dat een productieproces waarin algemene vaardigheden nodig zijn, samengaat met een personeelsstrategie waarin de nadruk ligt op kostenreductie en inzet van flexibele arbeidskrachten. Dit geldt ook bij een krapper wordende arbeidsmarkt. Er is sprake van een directe relatie tussen het productieproces en de personeelsstrategie. Werkgevers blijven voor de toekomst op dezelfde personeelsstrategie inzetten op het moment dat zij veel arbeidsmigranten in dienst hebben, zij een langdurige relatie hebben opgebouwd met uitzendbureaus, de kosten van de overgang naar een ander productieproces hoog zijn en Nederlandse werknemers een geringe bereidheid hebben om in de sector te werken. Hierdoor is er sprake van padafhankelijkheid. Doordat werkgevers de functie-eisen verlagen is een groter aanbod van Europese arbeidsmigranten beschikbaar gekomen. Dit vermindert de ernst van de krapte op de arbeidsmarkt.

01 oktober 2019

Arbeid in Transitie (Bron: Denkwerk)

Arbeid in Transitie: Hoe mens en Technologie samen kunnen werken
De arbeidsmarkt verandert door de ontwikkeling van technologie: banen veranderen, verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. Deze nieuwe banen vragen om andere vaardigheden: zowel digitale-, als complexe menselijke vaardigheden worden belangrijker. Nieuwe banen zijn goed voor de economie, maar er is een tekort aan werknemers met de juiste vaardigheden.
 
Het ontstaan en verdwijnen van banen door technologie is niet nieuw. Een nabije toekomst met een krimpende potentiële beroepsbevolking wel. Om in deze situatie mee te kunnen groeien met de nieuwe arbeidsvraag, zal Nederland snel moeten investeren in reskilling en upskilling van de beroepsbevolking. Alleen wanneer werkgevers en overheid een context creëren waarin het aanpassingsvermogen van het individu centraal kan staan, kan ons menselijk kapitaal meegroeien richting de toekomst.

19 september 2019

Werkloosheid stijgt, maar dat is geen slecht nieuws (Bron: NOS)

Het aantal werklozen is de afgelopen maanden gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren in augustus 321.000 werklozen, dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking. In mei was de werkloosheid nog 3,3 procent.

Toch lijkt deze stijging geen teken te zijn van een teruglopende economie, zegt het CBS. "Een positieve vorm van werkloosheid", stelt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.

Er zijn namelijk twee manieren waardoor de werkloosheid kan stijgen. Allereerst kan de werkloosheid stijgen doordat mensen hun baan verliezen. Als er meer mensen zijn die hun baan verliezen dan er een baan vinden, is dit een teken van een teruglopende economie.

Daarnaast kan het aantal werklozen stijgen doordat er meer mensen zijn gestart met het zoeken naar een baan en deze niet gelijk vinden. Dit zijn starters of bijvoorbeeld mensen die na een lange tijd thuis zitten weer aan het werk willen.

Krapte

"Meer mensen die gestart zijn met het zoeken van een baan, dat zou een gevolg kunnen zijn van de krapte op de arbeidsmarkt", vertelt Van Mulligen. Doordat er veel vacatures zijn en weinig werklozen, kan het werkaanbod stijgen. Mensen die voorheen niet werkten, zijn dan eerder geneigd om toch aan het werk te gaan. Degene die niet gelijk een baan vinden, vallen onder de groep werklozen.

Er heerst nog steeds een grote krapte op de arbeidsmarkt, stelt Van Mulligen. Een tijd lang daalde de werkloosheid en steeg het aantal vacatures. "De werkloosheid in Nederland is nog steeds erg laag, maar de stijging van het aantal werklozen zou de ergste krapte op de arbeidsmarkt kunnen verhelpen."

04 september 2019

Economische ongelijkheid: een verkenning vanuit de grondslagen van het arbeidsrecht (Bron: Flexwork research)

De groei van de inkomens- en welvaartsongelijkheid – samen ook wel als economische ongelijkheid aangeduid – wordt gezien als een van de grootste hedendaagse maatschappelijke problemen. Redistributie (herverdeling) van middelen, macht en risico’s kan de groei van economische ongelijkheid tegengaan.

04 september 2019

De economische en maatschappelijke waarde van uitzendwerk (Bron: Flexwork research)

Uitzendwerk zorgt jaarlijks voor ruim 1 miljoen banen in Nederland, ruim 11 procent van het totaal aantal banen in Nederland. Gemiddeld werken er 377 duizend uitzendkrachten tegelijkertijd in Nederland. De toegevoegde waarde van uitzendwerk bedraagt jaarlijks ruim 21 miljard euro, meer dan 3 procent van ons nationaal inkomen. Zonder uitzendwerk zouden op enig moment 34 duizend mensen extra zonder werk zitten (9 procent van alle uitzendkrachten), waardoor het nationaal inkomen in Nederland ongeveer 1,7 miljard euro lager zou liggen en de uitkeringslasten 206 miljoen euro hoger. Werkgevers worden door uitzendwerk efficiënt geholpen bij het snel vinden van tijdelijk personeel, werkzoekenden kunnen dankzij uitzendwerk snel werk vinden en een inkomen vergaren.

04 september 2019

Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019 (Bron: Flexwork research)

Er tekent zich steeds duidelijker een maatschappelijke scheidslijn af tussen jongeren met meer en minder kansen. Wie de juiste relaties heeft, heeft meer kans op interessant werk, op hulp bij financiële tegenslagen en op een soepeler combinatie van werk en zorg. Wie dergelijk ‘sociaal kapitaal’ niet van huis uit meekrijgt, heeft het (ondanks behaalde diploma’s) een stuk moeilijker. Deze verkenning beschrijft zowel de kansen als de knelpunten die jongeren op hun pad tegenkomen terwijl ze hun leven opbouwen. Het rapport is het eerste product van het SER Jongerenplatform.

Uit het rapport blijkt dat Nederlandse jongeren goede perspectieven hebben, met goed onderwijs en kansen op een baan. Veel jongeren grijpen de kansen die ontwikkelingen hen bieden. Maar er zijn ook zorgen. Het sociaal leenstelsel zorgt voor onzekerheid, niet iedereen vindt werk dat genoeg oplevert (zoals flexwerk met onzekere arbeidsvoorwaarden), betaalbare starterswoningen zijn schaars en relatief veel jongeren hebben last van stress of psychische klachten.

19 augustus 2019

Economische groei vraagt om meer dan zzp’ers

Er is een recordaantal van ruim één miljoen zzp’ers in Nederland. Opvallend is de ontwikkeling die Nederland in vergelijking tot andere landen heeft doorgemaakt. In de periode 2007–2017 is het percentage van de volwassen bevolking dat bezig is een onderneming te starten bijna verdubbeld van 5,2 tot 9,9 procent. Geen enkele andere kenniseconomie in de wereld heeft in het zelfstandig ondernemerschap een vergelijkbare groei als Nederland ondergaan.

01 augustus 2019

Selexions wenst iedereen een fijne zomervakantie.

Selexions wenst al haar medewerkers en klanten een hele fijne ontspannen zomervakantie!

09 juli 2019

Minder maatschappelijke participatie bij onzeker werk (Bron: Flexwork research)


Kan onzekerheid op het werk ervoor zorgen dat mensen zich geleidelijk terugtrekken uit de samenleving? Uit onderzoek komt naar voren dat onzekerheid op het werk een verband heeft met maatschappelijke participatie. Het ervaren van werk- of baanonzekerheid is negatief verbonden met het doen van vrijwilligerswerk en met sport- en culturele activiteiten buitenshuis. Daarentegen is de kans dat men participeert in politieke en/of vakbonds­activiteiten groter voor baan- en werkonzekere werknemers. Als men echter een flexibel arbeidscontract heeft, blijkt de kans juist af te nemen dat men deelneemt aan politieke of vakbondsactiviteiten.

12 juni 2019

Monitor arbeidsmarkt april 2019 (Bron: flexwork research)

Voor het vierde jaar op rij sinds 2014 ontwikkelde de Nederlandse arbeidsmarkt zich positief, met opnieuw een grote toename van het aantal werkenden, waarbij in 2018 voor het eerst in lange tijd juist ook het aantal werknemers met een vast dienstverband steeg (146 van de totale toename in 2018 met 195 duizend werkzame personen).

De vacaturegraad steeg in 2018 naar een recordaantal van 142 ontstane vacatures per 1000 banen (voor de crisis - in 2008 - waren dat er 128). Keerzijde van dit laatste zijn de groeiende tekorten aan personeel: Eind 2018 had een kwart van de bedrijven last van een personeelstekort, tegen 5% begin 2016.

28 mei 2019

UWV: Aantal banen groeit in 2019 en 2020, maar wel langzamer (Bron: nu.nl)

UWV: Aantal banen groeit in 2019 en 2020, maar wel langzamer


Het aantal banen neemt dit en volgend jaar naar verwachting met 309.000 toe, verwacht het UWV. De snelheid waarmee het aantal banen groeit, zal daarmee wel iets afnemen, voorspelt de overheidsinstelling in een dinsdag verschenen arbeidsmarktprognose.

Het totale aantal banen komt daarmee naar verwachting in 2020 uit op bijna 10,8 miljoen.

In 2017 en 2018 nam het aantal banen nog met 467.000 toe. "Het aantal banen groeit minder hard, omdat de Nederlandse economie minder snel groeit dan de afgelopen vier jaar", stelt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV.

Het aandeel mensen dat na een WW-uitkering doorstroomt naar een bijstandsuitkering, is al flink afgenomen door de banengroei van de afgelopen jaren. In 2017 was dit aandeel 4,6 procent. In 2014, 2015 en 2016 lag het percentage nog rond de 6 procent. Naar verwachting nam dit in 2018 nog verder af.

Zeven op de tien mensen die in 2018 hun WW-uitkering beëindigden, waren uiterlijk een maand daarna weer aan het werk.

Volgens het UWV daalt het aantal WW-uitkeringen in 2019 naar zo'n 232.000 en wordt eind 2020 het aantal van 234.000 uitkeringen bereikt. Dat is 11 procent minder dan eind 2018.

Volgens het UWV blijft de arbeidsmarkt nog wel even krap. Dat de WW-periode van veel mensen korter duurt, is volgens de instelling goed nieuws. Witjes: "Maar we zijn er nog niet. Het is tijd dat ook de mensen die nog een baan zoeken profiteren van de economische groei."

Zorg en welzijn: 46.000 nieuwe banen per jaar
De sector zorg en welzijn kent met zo'n 46.000 nieuwe banen per jaar de grootste banengroei. Door de vergrijzing is er vooral meer vraag in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

De detailhandel staat op de tweede plek met vijftienduizend banen per jaar, gevolgd door specialistische zakelijke diensten met jaarlijks negentienduizend nieuwe arbeidsplaatsen. Ook de uitzendbranche groeit, met zo'n veertienduizend banen. De toename was in 2017 en 2018 zelfs gemiddeld 60.000.

Er zijn ook sectoren waarin het aantal banen daalt. De sector landbouw, bosbouw en visserij krimpt jaarlijks met zo'n drieduizend banen. De financiële dienstverlening krimpt tussen 2007 en 2020 naar verwachting van 289.000 banen naar 212.000.

28 mei 2019

De toekomst van werk? Werk van de toekomst! (Bron: Flexwork research)

We zijn gewend om het over de toekomst te hebben als we het over kunstmatige intelligentie hebben. Hoe deze technologische ontwikkelingen invloed op ons zullen hebben. Maar kunstmatige intelligentie en robotica zijn al reeds ons dagelijkse leven aan het veranderen. Wat betekent dit voor onze economie, het zaken doen en de werkgelegenheid? Welke banen zullen verdwijnen en welke banen zullen er ontstaan? Wat moeten onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en sociale partners doen om dit in goede banen te leiden?
Het is essentieel om de financiering en organisatie van sociale zekerheid aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze financiering van sociale zekerheid is al stapsgewijs aan het verschuiven naar algemene belasting, versneld door de opkomst van zelfstandig ondernemerschap, waarbij de sociale zekerheid steeds minder wordt gedragen door werknemers en werkgeversbijdragen maar steeds meer direct via de staat. Of deze verschuiving zal zorgen voor een vervanging van het huidige sociale zekerheidssysteem of ernaast zal gaan bestaan zal ervan afhangen hoe snel en hoe groot de groep zelfstandig ondernemers zal worden.

28 mei 2019

Notes on the Meaning of Work: Labor, Work, and Action in the 21st Century (Bron: Flexwork research)

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de aard van werk aan het veranderen is. Er ontstaan nieuwe vormen zoals open innovatie, crowdsourcing, freelance, klusjes economie en kunstmatige intelligentie en robots. Wat de consequentie hiervan is vormt stof tot debatten.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1056492619841705 
 

24 mei 2019

SER: ingrijpen overheid nodig om vluchteling aan het werk te krijgen (Bron: RTL Nieuws)

Van alle vluchtelingen die in het jaar 2014 naar Nederland zijn gekomen, heeft maar een kwart betaald werk. Twee derde van de zogeheten statushouders is nog afhankelijk van de bijstand. De rijksoverheid zou moeten ingrijpen, adviseert de SER.

Dat is het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op economisch gebied, voluit de Sociaal Economische Raad (SER). Dat niet méér vluchtelingen een baan hebben, komt omdat hulp niet efficiënt geregeld is, concludeert de SER.

Strenge voorwaarden
Het begint al in de opvangfase, waarin vluchtelingen lang moeten wachten op een besluit of ze mogen blijven of niet. Tot een asielzoeker de officiële status als vluchteling heeft, en dus in Nederland mag blijven, mag hij of zij alleen onder strenge voorwaarden werken.

Als ze eenmaal statushouder zijn, volgen nog andere hobbels: ze kunnen lastig een opleiding volgen, omdat ze niet voldoen aan de eisen om toegelaten te worden.

Administratieve rompslomp
En als vluchtelingen dan eindelijk iets van werk hebben gevonden, worden ze ook nog eens geconfronteerd met de regels over bijvoorbeeld hun inkomens.

Dat het bedrag dat ze met werk verdienen, wordt ingehouden op hun uitkering zorgt er - in combinatie met de administratieve rompslomp - voor dat vluchtelingen dan maar niet gaan werken.  

Volgens de SER is het nodig dat er meer maatwerk geleverd gaat worden, zoals een traject waarbij vluchtelingen werken en tegelijkertijd Nederlands leren. Daarnaast moet er meer samengewerkt worden, bijvoorbeeld door ervaringen van succesvolle projecten uit de ene gemeente te delen met de 

23 mei 2019

Van Ark: nog onvoldoende 'beschut werk' voor arbeidsgehandicapten (Bron: NOS)

Het aantal 'beschutte werkplekken' voor mensen met een arbeidshandicap groeit, maar nog onvoldoende. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Eind 2018 deden ruim 2500 mensen beschut werk, tegen nog geen 1200 een jaar eerder. Maar het zouden er nog veel meer moeten zijn.

Beschut werk is bedoeld voor mensen die meer begeleiding of aanpassing van hun werkplek nodig hebben dan een normale werkgever kan bieden. Gemeenten moeten die werkplekken realiseren. Ze krijgen daarvoor geld van het Rijk, maar daarmee worden de kosten niet helemaal gedekt.

Eind 2018 hadden er al 4600 beschutte werkplekken moeten zijn en voor eind dit jaar is de doelstelling 6000. Dat aantal lijkt zelfs met een flinke inhaalslag onhaalbaar. Van Ark gaat daarom de aanpak van succesvolle gemeenten vergelijken met gemeenten die achterblijven. Het doel is dat er in 2048 minimaal 30.000 beschutte werkplekken zijn.

Breed offensief

Sinds vorig jaar is Van Ark bezig met een 'breed offensief' om meer arbeidsgehandicapten aan de slag te krijgen. Dat moet niet alleen gebeuren met beschut werk, maar vooral met gesubsidieerde banen bij reguliere werkgevers.

Het kabinet had in het regeerakkoord een maatregel voorgesteld, waarbij het kon gebeuren dat arbeidsgehandicapten voor minder dan het minimumloon zouden werken. Dat plan riep veel weerstand op en sneuvelde afgelopen jaar. Daarna moest Van Ark snel met een nieuwe aanpak komen.

Ze wil nu de Wajong-uitkering en de loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten vereenvoudigen en ervoor zorgen dat werken altijd loont. Er komt een rekentool waarmee arbeidsgehandicapten makkelijk kunnen zien wat ze extra gaan verdienen. Ook wil Van Ark met het project Simpel Switchenstimuleren dat arbeidsgehandicapten nieuwe stappen zetten in hun loopbaan.

Banenafspraak

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Ark dat nog altijd de helft van de arbeidsgehandicapten aan de kant staat. Minder dan 10 procent van de werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst.

Met de zogeheten banenafspraak moet dat aantal omhoog, maar die afspraak leidt tot veel administratieve rompslomp. Van Ark wil de regeling daarom vereenvoudigen. Ze wijst erop dat de trend wel positief is: eind 2018 waren volgens het UWV ruim 53.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten gerealiseerd.