27 december 2019
Jaarboek Tijdschrift voor sociale vraagstukken: Nieuwe zekerheden in onzekere tijden (Bron: Flexwork Research)

Jaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken: Nieuwe zekerheden in onzekere tijden
 
Het gaat goed met Nederland en de Nederlanders.  Al jaren horen we bij de gelukkigste landen ter wereld. Waarom zijn we dan toch zo somber en onzeker? Over ons werk, over onderwijs dat geen garanties meer geeft, over het verlies van onze cultuur? Wat is er precies aan de hand? En belangrijker: zijn er ook remedies? Ofwel, zien we ook nieuwe zekerheden in deze onzekere tijden?
 
In dit jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken leggen 17 auteurs de onzekerheid bloot en zoeken zij naar nieuwe zekerheden. Wat kan er beter en anders dan de aloude verzorgingsstaat? Kunnen onderwijs en arbeidsmarkt meer houvast bieden? Zien we nieuwe vormen van solidariteit?

 

https://webwinkel.movisie.nl/webwinkel/nieuwe-zekerheden-in-onzekere-tijden/61027473

27 december 2019
Werknemers in een nieuwe baan en hun arbeidsmarktpositie een jaar later (Bron: Flexwork Research)

Werknemers in een nieuwe baan en hun arbeidsmarktpositie een jaar later


De meeste werknemers die in een nieuwe baan starten, hebben geen baan meer voor het leven. Tussen hun intrede op de arbeidsmarkt en het verlaten ervan beginnen ze verschillende keren aan een nieuwe baan. Een nieuwe baan biedt nieuwe uitdagingen en doorgroeimogelijkheden, maar brengt ook onzekerheid en risico's met zich mee. Het kan zijn dat de nieuwe werkgever de nieuwe werknemer met een tijdelijk contract toch niet goed bij het bedrijf vindt passen en de werknemer daarom niet in dienst wil houden. Ook als het minder goed gaat met een bedrijf moeten nieuwe werknemers vaak als eerste vertrekken. Daarnaast is het mogelijk dat de nieuwe werknemer zelf niet tevreden is over de nieuwe baan of een betere baan vindt en daarom weggaat. 

27 december 2019
Lagere productiviteit door groei zelfstandigen (Bron: Flexwork Research)

Lagere productiviteit door groei zelfstandigen
 
Heeft de opkomst van de zelfstandige de groei van de productiviteit gedrukt? Om deze vraag te beantwoorden wordt in dit artikel niet gekeken naar de productiviteit van zelfstandigen zelf, maar naar die van de bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn. Op deze manier wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat hoewel zelfstandigen gemiddeld minder productief zijn, zij op macro-niveau toch de productiviteit zouden kunnen stimuleren. Voor flexwerknemers wordt dezelfde samenhang onderzocht.
 
Er is een significant negatief verband tussen het aandeel gewerkte uren door zelfstandigen en de productiviteitsgroei per bedrijfstak: hoe groter het aandeel zelfstandigen in een bedrijfstak, hoe lager de productiviteitsgroei.

11 december 2019
Ontslag van de genormaliseerde ambtenaar (Bron: HIVA-KU Leuven, Leuven)

Ontslag van de genormaliseerde ambtenaar
Van oudsher hebben de ambtenaar en de werknemer een verschillende rechtspositie. De rechtspositie van de ambtenaar is publiekrechtelijk: hij wordt eenzijdig door de overheid aangesteld en procedeert bij de bestuursrechter in geval van geschillen met de werkgever. De werknemer daarentegen heeft een tweezijdige arbeidsovereenkomst en procedeert bij de kantonrechter. Feitelijk verschillen ambtenaar en werknemer echter niet erg van elkaar: beiden werken in ondergeschiktheid en ontvangen daarvoor salaris. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) maakt aan een einde aan de verschillende rechtsposities. Per 1 januari 2020 treedt de wet in werking en zal ook voor ambtenaren het reguliere arbeidsrecht gaan gelden. Ambtenaren krijgen in plaats van een aanstelling een arbeidsovereenkomst en de rechtspositieregelingen maken plaats voor een cao.

11 december 2019
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024 (Bron: Maastricht University - Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Maastricht)

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024
Ondanks de verwachte afvlakking van de economische groei worden er in de komende zes jaar meer dan 2 miljoen baanopeningen verwacht. Dit zorgt over het algemeen voor goede baankansen voor gediplomeerden die de arbeidsmarkt in zullen stromen. Bachelors en masters hebben tot 2024 de beste kansen op werk. De huidige knelpunten die werkgevers ervaren bij het werven van personeel in de techniek, zorg en onderwijs zullen naar verwachting de komende jaren op alle functieniveaus aanhouden. De huidige slechte baankansen voor mbo’ers uit economisch-administratieve richtingen zullen de komende zes jaar niet verbeteren.

Over de periode van 2003 tot en met 2017 is een stijging te zien van het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie. Deze stijging is met name zichtbaar onder jongeren. Van 2003 tot 2019 is het aandeel jongeren met een flexibel contract toegenomen van 42% naar 68%. Ook tijdens de periode van economische groei van de afgelopen jaren bleef het percentage jongeren met een flexibele arbeidsrelatie toenemen. Flexibilisering van de arbeidsmarkt lijkt voor bedrijven in tijden van economische tegenslag een middel om de bedrijfsomvang makkelijk aan te passen door het aanbieden van flexibele arbeidscontracten. Voor jongeren lijkt dit echter een structurele trend die minder sterk samenhangt met de conjuncturele cyclus van de economie.

29 november 2019
VGZ ziektekostenverzekering 2020 via Selexions

Kies jij als medewerker van ABU ook voor VGZ?

Als medewerker van ABU kun jij een passende zorgverzekering bij VGZ afsluiten. Naast korting op je premie profiteer je ook van extra ruime vergoedingen in de speciale aanvullende verzekering VGZ Werkt

Dankzij jouw werkgever ontvang jij bij VGZ vele voordelen, zoals:

  • Extra ruime vergoedingen in VGZ Werkt voor tandzorg, mindfulness en fysiotherapie ten opzichte van de reguliere VGZ aanvullende verzekering
  • Collectiviteitskorting voor het hele gezin
  • Gezond Leven Platform: digitale en regionale workshops op het gebied van gezond leven
  • Kortere wachttijden dankzij onze zorgadviseurs
  • VGZ Zorg app: altijd inzicht in je vergoedingen en declaraties

Wil jij ook profiteren van deze voordelen?

Kies dan voor de zorgverzekering van VGZ en ontdek alle voordelen. Je bent al verzekerd vanaf €113,95 per maand. Bereken je premie op vgz.nl/abu

 

 

 

14 november 2019
Werkloosheid voor het eerst sinds 5,5 jaar gestegen. (Bron: RTL nieuws/ ANP)

Werkloosheid voor het eerst sinds 5,5 jaar gestegen
 
Archiefbeeld.Beeld © ANP
 
De werkloosheid is het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds 5,5 jaar gestegen: het derde kwartaal van dit jaar waren 319.000 mensen werkloos. Opvallend is dat veel bedrijven nog steeds moeite hebben om geschikt personeel te vinden.
 
 
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Het aantal werklozen nam met 14.000 toe ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.
 
Miniatuurvoorbeeld Lees ook:
Begeleiding naar nieuwe baan weinig effectief voor ouderen: 'Beeldvorming is te negatief'
Toch hebben bedrijven nog steeds moeite om geschikt personeel te vinden. Het aantal openstaande vacatures steeg namelijk met 4000 naar 288.000.
 
Recordaantal vacatures vervuld
Hoewel de werkloosheid is toegenomen, werden in dit kwartaal ook veel openstaande vacatures vervuld. Volgens het CBS werden zelfs nooit eerder in drie maanden tijd zoveel vacatures vervuld: 312.000 mensen vonden dit kwartaal een (nieuwe) baan.
 
Vooral in de handel, het vervoer en de horeca groeide het aantal banen. Bij uitzendbureaus was er minder werk.
 
Langdurige werkloosheid
Het aantal langdurige werklozen, die al langer dan een jaar op zoek zijn naar een baan, nam af. Er zijn in Nederland nu nog 82.000 langdurige werklozen, dat waren er een kwartaal eerder nog 110.000. Tot die groep behoren vooral veel 45-plussers.

12 november 2019
De waarde van werk staat in Nederland onder druk (Bron: AIAS-HSI Universiteit Amsterdam)

De waarde van werk staat in Nederland onder druk


De arbeidsmarkt verandert snel. Het aantal flexibele banen en zzp’ers is sterk toegenomen. Inmiddels werkt de helft van de werkenden in deeltijd. Vrouwen hebben in de afgelopen decennia een indrukwekkende opmars op de arbeidsmarkt gemaakt. Door technologische ontwikkelingen en globalisering verdwijnen veel banen en zelfs hele beroepen, maar komen er ook weer nieuwe banen en beroepen bij. De kloof tussen de veelverdieners en de werkende armen wordt steeds groter.

Betekent dit nu ook dat de opvattingen over en de waardering van het werk veranderen? Hechten mensen tegenwoordig minder aan zekerheid in werk dan vroeger? Geeft de groei van het aantal zzp’ers uitdrukking aan een groeiende behoefte aan autonomie en zelfstandigheid, ook als dit ten koste gaat van de werkzekerheid? Staan millennials heel anders tegenover werk dan de babyboomers? Hechten vrouwen nog steeds vaker waarde aan leuk en zinvol werk en mannen aan een goed loon en status? Zijn er steeds meer ‘bullshit jobs’ die de werkenden zelf zinloos vinden?

Er lijkt geen sprake van dat Nederlanders in
algemene zin de intrinsieke aspecten van het werk (interessant en nuttig
werk) steeds belangrijker gaan vinden ten koste van de extrinsieke aspecten
(loon en zekerheid). Er is ook geen eenduidige toename (of juist afname) van
de kwaliteit van het werk. Wel kunnen we constateren dat de twee
werkaspecten die Nederlanders het belangrijkst vinden, namelijk zekerheid
en interessant werk, onder druk staan: zowel het aandeel werkenden dat
vindt dat de baan zekerheid biedt als het aandeel dat een interessante baan
20
heeft, is afgenomen. Tegelijkertijd is er geen sprake van, zoals recent wel
wordt beweerd, dat steeds meer werkenden hun werk niet nuttig vinden; het
omgekeerde is juist het geval. Wel blijkt het aandeel werkenden dat zeer of
uitermate tevreden is met haar/zijn huidige baan in Nederland aanzienlijk te
zijn afgenomen.
Als we de ontwikkelingen in Nederland vergelijken met die in een aantal
andere landen - Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden
en de Verenigde Staten – blijkt Nederland in een aantal opzichten negatief af
te steken. Terwijl in die andere landen het percentage van de werkenden dat
zegt een hoog inkomen, een baan die zekerheid biedt, een interessante baan
of een nuttige baan te hebben, fors is toegenomen, is dit in Nederland
minder toegenomen of zelfs afgenomen. Tegelijkertijd zien we ook dat de
tevredenheid met de huidige baan in die andere landen stevig is gegroeid,
maar in Nederland flink is gedaald. Zo bezien staat de waarde van werk in
Nederland, vergeleken met andere landen, wel degelijk onder druk.
Waardoor Nederland zich op deze punten ongunstig onderscheidt van de
andere landen, is moeilijk vast te stellen.

01 oktober 2019
Krapte en personeelsstrategieën in de glastuinbouw (Bron: Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken)

Krapte en personeelsstrategieën in de glastuinbouw
Werkgevers in de glastuinbouw ervaren een groeiende krapte op de arbeidsmarkt doordat er minder Poolse arbeidsmigranten beschikbaar zijn. In dit artikel wordt onderzocht of werkgevers hun personeelsstrategie aanpassen en meer aandacht krijgen voor de belangen van arbeidsmigranten als het lastiger wordt aan personeel te komen. Door middel van interviews onder werkgevers en stakeholders in de groenteglastuinbouw is onderzocht hoe zij de krapte ervaren en hoe zij hierop reageren. Uit de gesprekken blijkt dat een productieproces waarin algemene vaardigheden nodig zijn, samengaat met een personeelsstrategie waarin de nadruk ligt op kostenreductie en inzet van flexibele arbeidskrachten. Dit geldt ook bij een krapper wordende arbeidsmarkt. Er is sprake van een directe relatie tussen het productieproces en de personeelsstrategie. Werkgevers blijven voor de toekomst op dezelfde personeelsstrategie inzetten op het moment dat zij veel arbeidsmigranten in dienst hebben, zij een langdurige relatie hebben opgebouwd met uitzendbureaus, de kosten van de overgang naar een ander productieproces hoog zijn en Nederlandse werknemers een geringe bereidheid hebben om in de sector te werken. Hierdoor is er sprake van padafhankelijkheid. Doordat werkgevers de functie-eisen verlagen is een groter aanbod van Europese arbeidsmigranten beschikbaar gekomen. Dit vermindert de ernst van de krapte op de arbeidsmarkt.

01 oktober 2019
Arbeid in Transitie (Bron: Denkwerk)

Arbeid in Transitie: Hoe mens en Technologie samen kunnen werken
De arbeidsmarkt verandert door de ontwikkeling van technologie: banen veranderen, verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. Deze nieuwe banen vragen om andere vaardigheden: zowel digitale-, als complexe menselijke vaardigheden worden belangrijker. Nieuwe banen zijn goed voor de economie, maar er is een tekort aan werknemers met de juiste vaardigheden.
 
Het ontstaan en verdwijnen van banen door technologie is niet nieuw. Een nabije toekomst met een krimpende potentiële beroepsbevolking wel. Om in deze situatie mee te kunnen groeien met de nieuwe arbeidsvraag, zal Nederland snel moeten investeren in reskilling en upskilling van de beroepsbevolking. Alleen wanneer werkgevers en overheid een context creëren waarin het aanpassingsvermogen van het individu centraal kan staan, kan ons menselijk kapitaal meegroeien richting de toekomst.

19 september 2019
Werkloosheid stijgt, maar dat is geen slecht nieuws (Bron: NOS)

Het aantal werklozen is de afgelopen maanden gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren in augustus 321.000 werklozen, dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking. In mei was de werkloosheid nog 3,3 procent.

Toch lijkt deze stijging geen teken te zijn van een teruglopende economie, zegt het CBS. "Een positieve vorm van werkloosheid", stelt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.

Er zijn namelijk twee manieren waardoor de werkloosheid kan stijgen. Allereerst kan de werkloosheid stijgen doordat mensen hun baan verliezen. Als er meer mensen zijn die hun baan verliezen dan er een baan vinden, is dit een teken van een teruglopende economie.

Daarnaast kan het aantal werklozen stijgen doordat er meer mensen zijn gestart met het zoeken naar een baan en deze niet gelijk vinden. Dit zijn starters of bijvoorbeeld mensen die na een lange tijd thuis zitten weer aan het werk willen.

Krapte

"Meer mensen die gestart zijn met het zoeken van een baan, dat zou een gevolg kunnen zijn van de krapte op de arbeidsmarkt", vertelt Van Mulligen. Doordat er veel vacatures zijn en weinig werklozen, kan het werkaanbod stijgen. Mensen die voorheen niet werkten, zijn dan eerder geneigd om toch aan het werk te gaan. Degene die niet gelijk een baan vinden, vallen onder de groep werklozen.

Er heerst nog steeds een grote krapte op de arbeidsmarkt, stelt Van Mulligen. Een tijd lang daalde de werkloosheid en steeg het aantal vacatures. "De werkloosheid in Nederland is nog steeds erg laag, maar de stijging van het aantal werklozen zou de ergste krapte op de arbeidsmarkt kunnen verhelpen."

04 september 2019
Economische ongelijkheid: een verkenning vanuit de grondslagen van het arbeidsrecht (Bron: Flexwork research)

De groei van de inkomens- en welvaartsongelijkheid – samen ook wel als economische ongelijkheid aangeduid – wordt gezien als een van de grootste hedendaagse maatschappelijke problemen. Redistributie (herverdeling) van middelen, macht en risico’s kan de groei van economische ongelijkheid tegengaan.

04 september 2019
De economische en maatschappelijke waarde van uitzendwerk (Bron: Flexwork research)

Uitzendwerk zorgt jaarlijks voor ruim 1 miljoen banen in Nederland, ruim 11 procent van het totaal aantal banen in Nederland. Gemiddeld werken er 377 duizend uitzendkrachten tegelijkertijd in Nederland. De toegevoegde waarde van uitzendwerk bedraagt jaarlijks ruim 21 miljard euro, meer dan 3 procent van ons nationaal inkomen. Zonder uitzendwerk zouden op enig moment 34 duizend mensen extra zonder werk zitten (9 procent van alle uitzendkrachten), waardoor het nationaal inkomen in Nederland ongeveer 1,7 miljard euro lager zou liggen en de uitkeringslasten 206 miljoen euro hoger. Werkgevers worden door uitzendwerk efficiënt geholpen bij het snel vinden van tijdelijk personeel, werkzoekenden kunnen dankzij uitzendwerk snel werk vinden en een inkomen vergaren.

04 september 2019
Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019 (Bron: Flexwork research)

Er tekent zich steeds duidelijker een maatschappelijke scheidslijn af tussen jongeren met meer en minder kansen. Wie de juiste relaties heeft, heeft meer kans op interessant werk, op hulp bij financiële tegenslagen en op een soepeler combinatie van werk en zorg. Wie dergelijk ‘sociaal kapitaal’ niet van huis uit meekrijgt, heeft het (ondanks behaalde diploma’s) een stuk moeilijker. Deze verkenning beschrijft zowel de kansen als de knelpunten die jongeren op hun pad tegenkomen terwijl ze hun leven opbouwen. Het rapport is het eerste product van het SER Jongerenplatform.

Uit het rapport blijkt dat Nederlandse jongeren goede perspectieven hebben, met goed onderwijs en kansen op een baan. Veel jongeren grijpen de kansen die ontwikkelingen hen bieden. Maar er zijn ook zorgen. Het sociaal leenstelsel zorgt voor onzekerheid, niet iedereen vindt werk dat genoeg oplevert (zoals flexwerk met onzekere arbeidsvoorwaarden), betaalbare starterswoningen zijn schaars en relatief veel jongeren hebben last van stress of psychische klachten.

19 augustus 2019
Economische groei vraagt om meer dan zzp’ers

Er is een recordaantal van ruim één miljoen zzp’ers in Nederland. Opvallend is de ontwikkeling die Nederland in vergelijking tot andere landen heeft doorgemaakt. In de periode 2007–2017 is het percentage van de volwassen bevolking dat bezig is een onderneming te starten bijna verdubbeld van 5,2 tot 9,9 procent. Geen enkele andere kenniseconomie in de wereld heeft in het zelfstandig ondernemerschap een vergelijkbare groei als Nederland ondergaan.