Nieuwsberichten

ID 1 van 10 van 10
 
Datum
Titel (*)
14-05-2019 Krapte op arbeidsmarkt opnieuw naar hoogtepunt (Bron: NOS)

De spanning op de arbeidsmarkt blijft maar toenemen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het eerste kwartaal van 2019 stonden in bijna alle bedrijfstakken meer vacatures open. In totaal zijn dat er 277.000, een nieuw record. Vooral middelgrote bedrijven, met 10 tot 100 werknemers, hebben meer vacatures openstaan.

Tegelijkertijd is de werkloosheid het afgelopen kwartaal gedaald naar 3,4 procent, de laagste stand sinds de crisis van 2008. Door de lage werkloosheid neemt de krapte op de arbeidsmarkt verder toe. Daardoor hebben werkgevers moeite om aan personeel te komen, wat de groei van de economie in de weg kan zitten.

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, heeft de krapte geleid tot een stijging van het aantal vaste contracten. "Bedrijven hebben moeite om personeel te vinden en bieden daarom meer vaste contracten om mensen aan zich te binden."

Geen hogere lonen

Opvallend is dat de reële lonen, lonen gecorrigeerd voor inflatie, niet gestegen zijn maar zelfs gedaald. "Dat is vreemd. Een krapte op de arbeidsmarkt zou zich ook moeten vertonen in hogere lonen. Bedrijven boeken recordwinsten dus er zou ruimte voor moeten zijn."

Het afgelopen jaar zijn er 230.000 banen bij gekomen, waardoor de huidige periode van banengroei al sinds 2014 aan de gang is. Sindsdien zijn er meer dan 860.000 banen bij gekomen. Hierdoor is de vorige periode van banengroei van 2004 tot 2008 overtroffen. In de zorg, handel en horeca kwamen er de meeste banen bij.

De werkloosheid is al vijf jaar aan het dalen. In begin 2014 was de werkloosheid nog 7,8 procent en nu is die 3,4 procent. Dat zijn in totaal 316.000 werkzoekenden. Ook het aantal langdurig werklozen, mensen die minstens een jaar op zoek zijn naar werk, is gedaald.

14-05-2019 De zekerheid dat je rondkomt (Bron: Flexwork research)

De zekerheid dat je rondkomt

Elke maand heeft 8% van de mensen in de bijstand inkomsten uit parttime of flexibel werk. Dat gaat landelijk gezien om bijna veertigduizend mensen.

Zij zijn te bewonderen. Ze hebben te maken met de onzekerheid van verschillende inkomstenbronnen, verschuivende toeslagen en complexe technieken om inkomsten te verrekenen. Zij stappen op een wiebelbootje. Wie zijn mijn nieuwe collega’s? Kan ik dit werk? Wat heb ik aan het eind van de maand te besteden? Kan ik al het geld uitgeven dat op mijn rekening staat of krijg ik te maken met terugvorderingen en kortingen op mijn huur- en zorgtoeslag?

‘Elk gewerkt uurtje telt’, schreef Divosa een paar jaar terug naar aanleiding van cijfers over parttime werk in de bijstand. Inmiddels weten we ‘elke geboden zekerheid ook’.

Je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt.

Lina heeft een bijstandsuitkering en durft de stap naar werk niet te maken

Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn, een voorspelbaar inkomen en duidelijkheid over wijzigingen daarin. Mensen zoeken naar zekerheid en stabiliteit.

Willen we mensen in de bijstand stimuleren om parttime of flexibel werk te accepteren, dan moeten we die zekerheid bieden. De efficiëntie van onze werkprocessen is daaraan ondergeschikt.

De brieven die mevrouw ontving van de gemeente over het deels terugvorderen van de uitkering veroorzaakten de meeste paniek. Door de grote variatie in gewerkte uren (afhankelijk van hoeveel werk haar werkgever voor haar had) was het inschatten van het loon lastig. Iedere maand vond er wel een terugvordering of verrekening plaats. Dit gaf zoveel onrust, dat ze eigenlijk altijd alleen maar met haar inkomen bezig was.

Geef mensen die werken naast de bijstand zekerheid. Bied maatwerk in de verrekening. Dat kan. Lees de werkwijzer van Divosa er maar op na over het verrekenen van inkomsten uit parttime werk. Kijk of de Divosa Verbeterscan voor jouw gemeente van meerwaarde kan zijn. En volg ons project Simpel Switchen in de Participatieketen, want daar staat dit onderwerp de komende tijd hoog op de agenda.

Erik Dannenberg
voorzitter Divosa

04-04-2019 De arbeidsmarkt in 2019 (Bron: UWV)
De arbeidsmarkt in 2019
 

Wat zijn de verwachtingen over de arbeidsmarkt voor 2019? Uit prognoses van UWV en een enquête onder ruim tweeduizend werkgevers in het najaar van 2018 komt het volgende beeld naar voren:

  • Er ontstaan naar schatting 1,2 miljoen vacatures, waarvan de meeste in de sectoren detailhandel en zorg en welzijn.Het aantal banen groeit naar 10,6 miljoen.
  • Het aantal WW-uitkeringen daalt naar 237.000 eind 2019.
  • Ruim de helft van de werkgevers zegt dat door de krapte op de arbeidsmarkt vacatures minder snel vervuld worden. Bijna de helft noemt dat de werkdruk hoger wordt en 41% zegt dat de loonkosten zullen stijgen als gevolg van de krapte.
  • Twee van de tien bedrijven verwachten dat het (veel) moeilijker wordt om personeel te behouden, 72% denkt het niet moeilijker of makkelijker wordt.

In de enquête werd ook teruggekeken op 2018. Werkgevers gaven aan dat 46% van hun vacatures moeilijk vervulbaar was. Drie van de tien werkgevers met vervulde vacatures hebben een vacature vervuld met iemand die niet de juiste opleiding of scholing had. Vaak werd er dan via learning on the job en/of training en scholing voor gezorgd dat de kandidaat toch op de functie aansloot.

04-04-2019 Uitstroom uit flexbanen. Invloed van persoonlijke factoren, werkkenmerken en contracttype (Bron: Flexwork research)
Uitstroom uit flexbanen. Invloed van persoonlijke factoren, werkkenmerken en contracttype
 

Nederland kent een groeiend aantal flexwerkers. Dat maakt inzicht in welke flexwerkers een kwetsbare arbeidsmarktpositie hebben essentieel. Dit onderzoek beantwoordt de vraag in hoeverre persoonlijke factoren, werkkenmerken en het contracttype de uitstroom van flexwerkers naar een vast contract of naar een uitkeringssituatie beïnvloeden. Hiertoe is multinomiale logistische regressie toegepast op de data van 4733 flexwerknemers uit de NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) van TNO en CBS en hun 5-jaar follow-up uitstroomgegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS. Eerder onderzoek naar arbeidsmarkttransities van flexwerkers richtte zich voornamelijk op demografische kenmerken, opleidingsniveau en formele baankenmerken, zoals sector. Dit onderzoek kijkt daarnaast ook naar de werk-privébalans, gezondheid, leerrijk werk en werkbelasting van flexwerkers.

De resultaten laten zien dat de relatieve kans op uitstroom naar een vaste arbeidsrelatie ten opzichte van langdurig verblijf in de flexibele schil groter is voor vrouwen, hoogopgeleiden en werknemers met een tijdelijk contract (in plaats van uitzend- en oproepkrachten). De relatieve kans op uitstroom naar de sociale voorzieningen ten opzichte van langdurig verblijf in de flexibele schil is groter voor vrouwen en ouderen. Daarnaast verhogen een slechte gezondheid, burn-outklachten en beperkte steun van de leidinggevende deze relatieve kans aanzienlijk. Meer aandacht voor het welzijn van flexwerkers in organisaties door de leidinggevende en betere begeleiding van flexwerkers met gezondheidsproblemen of burn-outklachten zijn dus belangrijke aangrijpingspunten bij het voorkomen van uitval op de arbeidsmarkt.

27-03-2019 Krapte op de arbeidsmarkt neemt snel toe, nu in acht provincies (Bron: Nu.nl)

In acht provincies hebben werkgevers inmiddels moeite om nieuw personeel te vinden. Behalve in Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen). Twee jaar geleden was er nog in geen enkele privincie krapte op de arbeidsmarkt. Het tekort neemt dus sterk toe.

De arbeidsmarkt voor ICT-personeel is in vrijwel elke provincie krap te noemen.

De kraptste beroepsgroepen zijn te vinden in:

Bouw (krapste beroepsgroep van allemaal)

Zorg

Techniek

Onderwijs

ICT

 

Krapste beroepen:

-Machinemonteurs, bouwarbeiders, elektriciens en elektronicamonteurs.

 

Top 15 van de krapste beroepen:

1) Machinemonteurs

2) Bouwarbeiders afbouw

3) Electriciens en elektronicamonteurs

4) Software- en applicatieontwikkelaars

5) Elektrotechnische ingenieurs

6) Ingenieurs

7) Timmerlieden

8) Vrachtwagenchauffeurs

9) Databank- en netwerkspecialisten

10) Assemblagemedewerkers

11) Automonteurs

12) Productiemachinebedieners

13) Loodgieters en pijpfitters

14) Productieleiders industrie en bouw

15) Transportplanners en logistiek medewerkers

20-03-2019 Loopbanen van startende zzp'ers in Nederland
Loopbanen van startende zzp'ers in Nederland
 

In deze studie van zzp'ers die, na in 2008 te zijn gestart, acht jaar lang zijn gevolgd, zijn met behulp van sequentieanalyse loopbaanpatronen onderscheiden.

Bijna 44% van alle zzp'ers die in 2008 zijn gestart, blijft in de acht jaar daarna ook langdurig zelfstandige; slechts een klein deel hiervan groeit door tot zelfstandige met personeel.

De meerderheid van de zzp'ers is acht jaar na de start niet langer actief als zelfstandige.

De meesten zijn korter dan een jaar zzp'er en worden daarna weer werknemer.

Eén op de tien houdt het ongeveer vijf jaar vol voordat ze weer volledig in loondienst gaan.

Tot de niet-langdurige loopbaanpatronen behoren daarnaast nog zzp'ers die binnen één tot drie jaar terugvallen in een uitkering, met pensioen gaan of zonder inkomen de arbeidsmarkt weer verlaten.

 

Bron: Flexwork research

 

05-03-2019 Werk en mantelzorg
Werk en mantelzorg
 

In Nederland geven vele werkenden hulp aan zieke huisgenoten, familieleden en vrienden. Deze hulp wordt ook wel mantelzorg genoemd. In dit rapport wordt beschreven hoe en voor wie mensen mantelzorg met hun baan combineren. Vaak gaat die combinatie goed, mede doordat mensen deze taken op andere dagen doen. Soms hangt het helpen samen met een lagere kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld bij mensen die intensief hulp geven of die het gevoel hebben dat ze wel hulp moeten geven omdat er niemand anders is. Contact met de leidinggevende over de mantelzorg en flexibel werk kan de kwaliteit van leven van mantelzorgende werkenden verbeteren.

22-01-2019 Werkgevers minder bereid tot investeren in tijdelijk personeel
Werkgevers minder bereid tot investeren in tijdelijk personeel
 

Nederlandse werkgevers zijn veel minder bereid om te investe­ren in de scholing van tijdelijke medewerkers met of zonder uitzicht op een vaste aanstelling, dan in medewerkers met een vast contract. Tijdelijk personeel dat wél uitzicht heeft op een vaste aan­ stelling komt er iets beter van af.

11-01-2019 Monitor arbeidsmarkt oktober 2018
De Nederlandse arbeidsmarkt heeft zich de laatste tijd sterk ontwikkeld, met grote toename van aantal werkenden (eerst vooral flexwerkers en zzp-ers en met ingang van 2018 ook werknemers met een vast dienstverband). En een dito groei van het aantal vacatures. Met name in de bouw, industrie en handel. Er zijn veel vacatures en weinig werkzoekenden. Waar het werkloosheidspercentage in 2014 nog 7,9% was is deze nu 3,7%.
 
 
11-01-2019 Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie
 

In het afgelopen decennium heeft de arbeidsparticipatie zich anders ontwikkeld dan in de periode daarvoor. De participatie van jonge mannen (beneden 25) daalt (vooral laag opgeleide en alleenstaande mannen). Het aantal vrouwen dat werkt stijgt, maar deze stijging vlakt af. De participatie van ouderen laat juist een sterke toename zien.